Ångerrätt

/Ångerrätt
Ångerrätt 2018-03-27T18:04:19+00:00

Som konsument har du rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Din rätt att göra det finns lagstadgad i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) DAL.

Ångerfristen börjar räknas från dagen efter det att vi emottog din betalning och löper sedan på i 14 dagar framåt.

Vill du utöva din lagstadgade ångerrätt ska du meddela Svensk Fordons Garanti AB innan tidsfristen löper ut.

Adress: Svensk Fordons Garanti AB, Box 11251, 100 61 Stockholm.
Mail: ekonomi@fordonsgaranti.com.

Verkan av utövad ångerrätt
Om du frånträder detta avtal sker återbetalningen utan onödigt dröjsmål dock senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet.

Vid ångrat köp måste kontouppgifter för återbetalning lämnas till ekonomi@fordonsgaranti.com. OBS! Kontohavaren måste vara densamma som inbetalaren.
I samtliga fall ser vi till att återbetalning av premien sker snabbt, smidigt och kostnadsfritt.

Ladda ner blanketten i PDF-format:

Ångerblankett