Fordonskontroll & Garantins omfattning

Fordonsgaranti Ltd lämnar efter utförd fordonskontroll, garanti på privatägda bilar och svarar för fel som omfattas av garantin och uppkommer under garantitiden. Garantin gäller för en tidsperiod av ett år i taget och kan av garantitagaren förlängas upp till tre år, förutsatt att fordonet godkänns vid fordonskontrollen. Garantin omfattar skador, enligt nedan listade komponenter, på det fordon som står angivet på garantibeviset:

Komponentomfattning

Garanti Bas 

1. Motor

2. Växellåda

3. Bromssystem

4. Kylsystem

5. Bränslesystem

6. Styrsystem

7. Kraftöverföringen

8. Drivaxelkomponenter

9. Vägassistans ( vid godkänd skada eller åtgärd beordrad av garantigivaren)

Garanti Bas+

1. Motor

2. Växellåda

3. Bromssystem

4. Kylsystem

5. Bränslesystem

6. Styrsystem

7. Kraftöverföringen

8. Drivaxelkomponenter

9. Turbo

10. Luftkonditionering

11. Vägassistans ( vid godkänd skada eller åtgärd beordrad av garantigivaren )

Motor: motorns inre rörliga delar, allt innanför ventilkåpan, bröstkåpan och oljetråget.(ej hybrid/elmotor, ej sträckta kamkedjor) Bakaxlen: Differential och drivaxlar, (ej elmotorer, eller styrdon till differential). Styrsystem: servopump, rattstång, styrväxel, servorör, inre och yttre styrleder. Bromssystem: huvudbromscylinder, bromscylinder, bromsrör, bromsservo, bromskraftförstärkare, bromsok (mekaniska fel) och bromsvätskebehållare. ABSsystem: Abs-hydraul aggregat (ej styrdon), Abs-givare. Växellåda: växellådans inre rörliga delar samt mekaniska fel på mekatonik/ventilhus. Turboaggregat/kompressor: aggregatens inre rörliga delar, laddluftkylare, laddtrycksrör, kompressorns mekaniska koppling och wastegate (ej hus eller grenrör). Bränslesystem: högtryckspump, common rail, spridar rör, mekaniska spridare och tankarmatur. Drivlina: drivaxlar och kardanaxel (ej trasiga gummidamasker, hardyskiva eller stödlager). Luftkonditionering: alla delar som flödar köldmedia (ej elektronik och givare). Koppling: slavcylinder, huvudcylinder, kopplingswire, kopplingslager och svänghjul (ej hybrid/elmotor). Fyrhjulsdrift: alla komponenter tillhörande fyrhjulsdriften utom styrdon, elpumpar och elmotorer). Kylsystem till motor: kylare, kylfläktsmotor, tempgivare, termostat, termostathus, expansionskärl och vattenpump. Material:förbrukningsmaterial i samband med garantireparation. Bärgning: omfattas felet av garantin så står Svensk Fordons Garanti AB för bärgningen till närmaste verkstad och det gäller för både Bas garantin och Bas plus garantin.

 

Kostnad/betalning

Betalning sker via bank till bankgiro 5409-8199.
Betalningsalternativ:
Pris Månads kostnad 235 kr, (total årskostnad 2820 kr)
Pris Halvårs kostnad 1219 kr, (total årskostnad 2438 kr)
Pris Helårs kostnad 2120 kr, (total årskostnad 2120 kr)
Observera att den totala årskostnaden blir billigast om du väljer att betala per helår. Om garantin tecknas för en period om tre år och betalning sker enligt det dyraste alternativet (per månad) så blir den totala kostnaden som mest 8640 kr. Notera att kostnaden dessutom är 50 % högre för fordon med hög motorstyrka (>220 KW, 299 HK).

 

Vid försenad/utebliven betalning förbehåller sig Fordonsgaranti Ltd, rätten att ta ut en årlig dröjsmålsränta om 16 % samt en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Efter en månads försenad/utebliven betalning skickas ärendet vidare till ett inkassobolag där ytterligare kostnader kommer att tillkomma på vårt krav. Betalas inte vår faktura i tid förbehåller vi oss rätten att säga upp garantin om inte dröjsmålet är av ringa betydelse.

Vid försäljning av fordonet

Vid försäljning av fordonet kan garantin skrivas över på den nya ägaren, dock under förutsättning att Svensk Fordons Garanti AB,har blivit underrättade härom via mail eller telefonsamtal.

Betalningsansvaret kvarligger hos den ursprungliga tecknaren tills nytt garantibevis utfärdats på den nya ägaren. Om den nya ägaren av fordonet inte vill övertaga garantin så upphör det ettåriga avtalet med kunden och detsamma gäller om bilen skrotas. Svensk Fordons Garanti AB måste underrättas om bilen har försålts eller skrotats för att kunna avsluta garantin och vi återbetalar eventuellt inbetalt belopp som inte utnyttjats.

 

Kontaktuppgifter till Fordonsgaranti Ltd

www.fordonsgaranti.com
Telefon. 08 – 40 92 95 95
info@fordonsgaranti.com
Box 608, 114 46 Stockholm

 

För att garantin ska träda i kraft

Garantin träder i kraft när fordonet godkänts i vår fordonskontroll. Garantitagaren ska kunna uppvisa faktura/kvitto på utförd service samt servicebok vid begäran därom.

 

När upphör garantin att gälla?

Garantin upphör per automatik att gälla efter tre års löptid såvida uppsägning från garantitagaren inte skett innan dess, eller om fordonets mätarställning överskrider 190 000 km. I det fall bilen har färdats mer än maximal körsträcka måste garantitagaren inkomma med dokumentation på detta för eventuell kreditering av kommande fakturor. Maximal körsträcka per år är 25 000 km.

 

Ångerrätt

Vi följer Konsumentköplagen (1990:932) och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Din rätt finns lagstadgad i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Ångerfristen börjar räknas från dagen efter det att vi emottog din betalning och löper sedan på i 14 dagar framåt. Vill du utöva din lagstadgade ångerrätt ska du meddela Svensk Fordons Garanti AB innan tidsfristen löper ut. Du kan exempelvis ringa eller maila vår kundtjänst och påtala att du vill utnyttja din lagstadgade ångerrätt. Mer information om ångerrätten finns på vår hemsida www.fordonsgaranti.com och där finns även en blankett som du kan ladda ner och skriva ut som underlättar utnyttjandet av din ångerrätt. Utnyttjandet av ångerrätt är kostnadsfritt för konsumenten.

Du kontaktar oss enklast per telefon på: 08 – 40 92 95 95, eller via e-post på ekonomi@fordonsgaranti.com alternativt skriftligen till Fordonsgaranti Ltd, Box 608, 114 46 Stockholm.
Inbetalt belopp återbetalas inom 30 dagar utan avdrag, vid nyttjande av ångerrätten. För att detta ska kunna ske är det viktigt att du lämnar bankuppgifter vid eventuellt nyttjande av ångerrätten. Obs! Återbetalning sker till konto som innehas av inbetalaren.

Garantins begränsningar

Fordonsgaranti Ltd ansvarar inte för skador där det kan göras sannolikt att felet beror på följande:

 • Att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsbok, servicehäfte eller liknande dokumentation, bl.a. att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tidpunkt eller körsträcka.
 • Att bilen ombyggts eller ändrats.
 • Att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats.
 • Att bilen varit utsatt för trafikolycka i samband med skadan eller varit utsatt för annan yttre åverkan eller vanvårdats.
 • Att bilen inte följt de av tillverkaren fastställda serviceintervaller och att service inte utförts enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Att reparation, och service utförts av märkesverkstaden eller annan, av oss, godkänd verkstad.
 • Att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts.
 • Att reservdel som inte håller fackmässig standard monterats eller liknande förhållande på garantitagarens sida.
 • Följdskada på komponent som inte omfattas och/eller följdskada orsakad av komponent som inte omfattas av garantin ersätts ej.
 • Som fel betraktas inte normal åtgång av förbrukningsdetaljer
 • Normal förslitning.

Garantin gäller inte för skada som uppstår i samband med

 • Yttre påverkan
 • Uthyrning
 • Taxikörning
 • Terrängkörning eller annan form av användning som utsätter fordonet för onormal belastning. Garantin gäller inte heller för skada som förorsakats direkt eller indirekt av frost/sönderfrysning, överhettning, trimning, fukt, brand, korrosion, trafikolyckor, bristande underhåll, grov oaktsamhet eller lagbrott.

Vid uppkommen skada

När en skada uppstår ska du så snabbt som möjligt och i den mån det går inkomma med en skadeanmälan via vår hemsida www.fordonsgaranti.com. Vid behov av hjälp kan någon av våra handläggare hjälpa er att genomföra denna. Skadehandläggarna nås på telefon 08 – 40 92 95 95, helgfria vardagar 08:00-17:00. Välj alternativ 3 när ni kommer fram. I de fall där bärgning eller andra åtgärder utförts utan Fordonsgaranti Ltd:s godkännande kan ersättningen reduceras eller utebli.

Reparation/Ersättning

Reparation som påbörjas innan skriftligt godkännande av Svensk FordonsGaranti ABgörs på fordonsägarens egen bekostnad. Om fordonsägaren beordrar felsökning så ersätts endast felsökningskostnaden i det fall skadan blir godkänd av Fordonsgaranti Ltd. Kostnad för vägassistans ersätts endast om skadan på fordonet ersätts enligt garantivillkoren. Följdskada på komponent som inte omfattas och/eller följdskada orsakad av komponent som inte omfattas, ersätts inte. Inte heller ersätts skador vars totala reparationskostnad understiger 5000 kr. I de fall verkstaden gör bedömningen att skadan inte har uppstått under garantitiden så kommer vi att debitera kunden för våra kostnader i samband med felsökningen av fordonet.

Vid godkänd skada

Vid godkänd skada utgår ingen självrisk. Vi ersätter maximalt reparationer med 40 000 kr/per/skadetillfälle. Summan av alla krav under garantitiden får ej överskrida fordonets marknadsvärde.

Vid oenighet beträffande ett skadeärende

Om du som konsument inte är nöjd med handläggningen och beslutet gällande ditt skadeärende så finns möjligheten att begära omprövning. Enklast så begär du omprövning genom att maila in din ansökan till skada@fordonsgaranti.com eller skriva ett brev där du redogör för omständigheterna och varför du anser att det tidigare beslutet är felaktigt. En annan skadereglerare kommer då att titta på ditt ärende och göra en ny bedömning.

Vid eventuell tvist kan ni alltid vända er till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, BOX 174, 101 23 Stockholm. Telefon: 08-508 860 00. www.arn.se/konsument. E-post: arn@arn.se. Möjligheten finns även att pröva eventuella tvister i allmän domstol, exempelvis Stockholms Tingsrätt.

Övrigt

Betalning för företagets tjänster kan endast ske via banktransaktion. Information, avtalsvillkor och kommunikation om företagets tjänster tillhandahålls endast på Svenska. Vi förbehåller oss även rätten att ändra de allmänna villkoren.

Personuppgifter

General Data Protection Regulation (GDPR) – Svensk FordonsGaranti AB behandlar uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

De personuppgifter vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera garantin, tillgodose era behov samt fullgöra våra avtalsförpliktelser. För ytterligare info, vänligen se vår GDPR-policy på hemsidan www.fordonsgaranti.com.

För vägledning i garantiärenden kontakta Konsumentverket (KO) BOX 48, 651 02 Karlstad. Tage Erlandsgatan 8A. Telefon: 0771 – 42 33 00.

Utfärdare av garantin är Fordonsgaranti Ltd.

(Org.Nr: ICC20190210).

Fordonsgaranti Ltd följer svensk lagstiftning.